Adatvédelem

Adatvédelem és cookie kezelés, jogi nyilatkzat

PRIVACY OFFICER Kft. (adatkezelő) www.terapia.co.hu weboldalon jelen tájékoztatóban ismerteti minden kedves ügyfelével, hogy az Önök személyes adatai kezelése érdekében milyen intézkedések hajtott végre.

Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Adatkezelő: PRIVACY OFFICER Kft.

Székhely címe: 1135 Budapest, Béke út 104. 6. em. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-324461

Adószám: 26330008-2-41 

Telefonszáma: +36204755767

Adatkezelő tájékoztatja Önöket a jogairól, és jogainak érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatkezelő által végzett adatkezelések jogszabály háttere:

 • Személyes adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (Általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban (GDPR),

 • Személyes adatok védelméről 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) előírásai,

 • Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései tartja irányadónak,

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről;

Mindig a megfelelő joggyakorlatnak szerint jár el és azokat tekinti irányadónak. Az adatkezelő a birtokába került személyes és érzékeny adatok védelmében biztosítja azokat a technikai, informatikai és adatbiztonsági előírásokat amit a jogszabály számára meghatározott.

Adatkezelő elektronikus hírlevelet NEM küld.

Adatkezelés Telefonon történő bejelentkezés tekintetében:

Az adatkezelés célja
Időpont foglalás
Az adatkezelés jogalapja
az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok típusa
Neve, telefonszáma, e-mail-címe, kezelés típusa.(mint különleges adat)
A kezelt személyes adatok időtartama

Magánszemély hozzájárulását vissza nem vonja vagy kéri a személyes adatai törlését.

Következő év március 8-ig bezárólag megsemmisítésre kerül.

Adatkezelés e-mail vagy online időpont foglaláson történő bejelentkezés tekintetében:

Az adatkezelés célja
Időpont foglalás
Az adatkezelés jogalapja
az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok típusa
Neve, telefonszáma, e-mail-címe, kezelés típusa.(mint különleges adat)
A kezelt személyes adatok időtartama

Magánszemély hozzájárulását vissza nem vonja vagy kéri a személyes adatai törlését.

Következő év március 8-ig bezárólag megsemmisítésre kerül.

Adatkezelés egészségügyi nyilatkozat kiállítása tekintetében:

Az adatkezelés célja
Adatkezelő tájékoztatása mindenről, amely szükséges a kórismerete megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről.
Az adatkezelés jogalapja
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
A kezelt adatok köre
Magánszemély, neve, címe, korábbi egészségügyi, betegségei adatairól.
Az adatkezelés időtartama
Nincsen időkorlát. A kezelés megszűnésétől számított 10 év. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő. (pl. járványügyi, bűnügyi vagy nemzetbiztonsági ügyekben)

Adatkezelés Számla kiállítás tekintetében:

Az adatkezelés célja
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
A kezelt adatok köreMagánszemély Neve, címe, adószáma
Az adatkezelés időtartamaaz adatok, ami a törvények tiltó hatálya alá esnek a számlaadási kötelezettség Sztv., amit 5+3 évig kell megőrizni az adatkezelőnek.

További adatkezelések Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor arról előzetesen tájékoztatást nyújt.

Önt megillető jogok az adatkezelés során:

Személyes adatok kezelése megfelel a GDPR és a Info tv. előírásainak és a kapcsolódó jogszabályok adatvédelmi paragrafusainak.

    • tájékoztatáshoz való jog,

    • az adatok helyesbítéséhez való jog,

    • adatok törléséhez való jog,

    • az adatok zárolásához való jog,

    • a tiltakozás jog.

Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmakat

Fogalom meghatározások:

  • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

  • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  • adatállomány: nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

  • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Panasz visszajelzések, reklamációk kezelése:

Az adatkezelés célja

az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások vagy panaszok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa
a panaszos neve, a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a panaszos által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.
Az adatkezelés időtartama
a jelen tájékoztató szerint, továbbá az elektronikus levélben elküldött panaszok és az írásbeli panaszokra adott levélbeli válaszok tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év.

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint tájékoztatásod céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Jogok és jogérvényesítés:

Tájékoztatást kérhető az adatkezelőtől a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül rendelkezésre bocsátja.

Kérhető továbbá a személyes adatok helyesbítése, valamint törlése vagy zárolása, a szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén.

A törlési kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabályokban (pl. számviteli törvény) alapján kötelezően előírt adatokra, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesítést küldünk, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára jogos érdeket nem sért.

Tiltakozás nyújtható be a személyes adatok kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről a kérelemben benyújtott formában tájékoztatást nyújtunk.

Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.

Ha döntésünkkel nem értesz egyet, illetve, ha a válaszadási határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bírósághoz fordulhatsz.

A személyes adatai védelmével kapcsolatos panasszal fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838 +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

– Jogorvoslatért a Területileg illetékes bírósághoz.

Fogalommeghatározások

    1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

    2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

    3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

    4. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

    5. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

    6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

    7. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

    8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

    9. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

    10. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

    11. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

    12. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

    13. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Egyéb tájékoztatás

Közösségi média

Weboldalunkon az alábbi közösségi hálózathoz tartozó beépülő böngésző bővítményeket használunk:

Facebook (üzemeltetője: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

Az Ön adatainak maximális védelme érdekében olyan műszaki megoldásokat alkalmazunk, amelyek biztosítják, hogy az adatok a közösségi böngésző-bővítményeken keresztül az adott közösségi hálózat szolgáltatójához történő átvitelére kizárólag akkor kerülhet sor, ha Ön a közösségi böngésző-bővítményeket előzőleg aktiválta.

Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja.

Kikapcsolt közösségi böngésző-bővítmények aktiválásakor a bővítmények kapcsolatba lépnek a közösségi hálózatok által használt szerverekkel. Közösségi böngésző-bővítmény az adott közösségi hálózathoz továbbítja az adatokat. Nincsen ráhatásunk, hogy az adott közösségi hálózat mennyi adatot gyűjt össze.

A közösségi hálózatok hozzájutnak az arra vonatkozó információkhoz, hogy Ön jelenleg és a korábbiakban mely weblapokat látogatott vagy kereste fel. Minden egyes közösségi böngésző-bővítmény aktiválásakor egy egyedi azonosítóval ellátott süti kerül fel a számítógépére az adott weblap felkeresésekor.

Ez teszi lehetővé, hogy a közösségi háló az Ön felhasználói szokásait feltérképezze. Nem zárható ki, hogy az így készült felhasználói profilt a közösségi hálózat hozzárendelje az Ön személyes adataihoz, még akkor is, ha Ön egy későbbi időpontban első ízben regisztrál az adott közösségi hálózatra.

 Amennyiben a weblapunk felkeresésekor már be van jelentkezve valamilyen közösségi hálózatra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat üzemeltetője az Ön látogatását a közösségi böngésző-bővítmény aktiválásakor hozzárendeli az Ön fiókjához. Közösségi böngésző-bővítmény funkciók (pl. a „Like” gomb, hozzászólás) használatakor az erre vonatkozó információk az Ön böngészőjéről közvetlenül továbbítódnak az adott közösségi hálózatra, ahol tárolásra kerülnek. Ugyanez történik akkor, amikor a megfelelő ikonra történő kattintással előhívja a közösségi média üzemeltető weblapját.

 A közösségi hálózatok a közösségi böngésző-bővítmények aktiválását követően akkor is megkaphatják és tárolhatják az Ön által használt eszköz IP címét és a böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó információkat, ha Ön nem tagja a közösségi hálózatnak. Ha a közösségi hálózatok által történő adatgyűjtés, adatfeldolgozás és az adatok felhasználása körét és célját illetően az Ön az adatvédelemmel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szeretne tájékozódni, kérjük, olvassa el az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatást.

 Weblapjaink a Facebookra, irányító egyszerű linkeket is tartalmaznak. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőhöz, amikor Ön az adott Facebook ikonra kattint. Amikor Ön rákattint az adott ikonra, az adott közösségi média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon Ön az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően a kapcsolatos információkat tehet közzé.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.

Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal és az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

  • Személyes adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (Általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban (GDPR);

  • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről;

  • 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli. tv.);

  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Budapest 2021.05.03